Ogólne warunki handlowe

I.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi“) spółki  AGROFORTEL, s.r.o., z siedzibą Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC, IČ (REGON): 06410499, DIČ (NIP): CZ06410499 w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, wpis 281675 (dalej jako „Sprzedający”) zgodnie z postanowieniami art. 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „Umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.agrofortel.pl (zwanej dalej „Sklepem Internetowym”).
 2. Dane kontaktowe do komunikacji między sprzedającym a kupującym to e-mail agrofortel@agrofortel.pl i telefon: +48 22 688 78 66
 3. Adresem, na który należy wysłać reklamowany lub zwrócony towar jest AGROFORTEL 9794Z, s.r.o., ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400, agrofortel@agrofortel.pl, +48 22 688 78 66 (dalej zwany „adresem dostawy”).
 4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna. Ustalenia szczególne w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.
 5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych kupującego znajdują się w zasadach przetwarzania danych osobowych, które można znaleźć pod adresem tutaj formularz odstąpienia od umowy można znaleźć na stronie tutaj.
 6. Niniejsze warunki handlowe oraz umowa kupna są zawierane w języku czeskim.
 7. Sprzedający może zmienić lub uzupełnić brzmienie warunków handlowych. Postanowienie to nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

II.
Informacje o towarach i cenach

 1. Przedmiotem świadczenia umowy kupna zawartej między kupującym a sprzedającym są produkty, towary lub usługi zgodne z ofertą sprzedającego w sklepie internetowym (zwane dalej „towarami”). Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, znajdują się w katalogu sklepu internetowego. Podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny towarów pozostają ważne przez czas, w którym są one wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza możliwości negocjowania umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczonych w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów.
 3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów są publikowane w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym dotyczą wyłącznie przypadków, gdy towary są dostarczane na terenie Republiki Czeskiej.
 4. Wszelkie rabaty od ceny zakupu towarów nie mogą być łączone ze sobą, chyba że sprzedający i kupujący postanowią inaczej.

III.
Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 1. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej. Składając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość.
 2. Kupujący zamawia towary w następujący sposób:
  1. poprzez swoje konto klienta, jeżeli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
  2. wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
 3. Podczas składania zamówienia kupujący wybiera towar, liczbę sztuk, sposób płatności i dostawy.
 4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając przycisk WYŚLIJ ZAMÓWIENIE. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Kupujący wyraża tę zgodę, naciskając przycisk WYŚLIJ ZAMÓWIENIE w ostatnim kroku koszyka.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e‑mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia na stronie. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia jest dostarczane na adres e‑mail kupującego. Zawiadomienie o przyjęciu zamówienia może być częścią zawiadomienia sprzedającego o wysyłce towaru ze sklepu.
 6. Jeżeli sprzedający nie będzie mógł spełnić któregokolwiek z wymogów określonych w zamówieniu (np. kupujący zamówi więcej sztuk niż sprzedający ma do dyspozycji), sprzedający prześle kupującemu na adres e-mail kupującego zmienioną ofertę. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna, a umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach handlowych.
 7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania przez kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie dzwoniąc na numer telefonu lub e-mail sprzedającego w niniejszych warunkach handlowych.
 8. W przypadku wystąpienia błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie procesu składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeżeli do kupującego zostało wysłane automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. Sprzedający bez zbędnej zwłoki informuje kupującego o zaistniałej pomyłce i przesyła na adres e-mail kupującego poprawioną ofertę. Zmieniona oferta będzie uważana za nową propozycję umowy kupna, a umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie jej przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.
 9. W przypadku, gdy kupujący zamówi towar, którego następnie odmówi przyjęcia (tym samym popełniając poważne naruszenie uzgodnionej umowy kupna), sprzedający może zażądać kary umownej (opłaty manipulacyjnej) związanej z nieudanym zamówieniem w wysokości 250 Kč bez VAT (obejmuje opłatę pocztową, opakowanie i inne koszty wysyłki). Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia tej opłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze w ciągu 7 dni na żądanie sprzedającego.

IV.
Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez kupującego w sklepie internetowym kupujący uzyskuje dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji.
 2. Podczas rejestracji konta klienta oraz zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie klienta oraz podczas zamawiania towarów sprzedający uznaje za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności odnośnie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie ma prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.
 5. Sprzedający może usunąć konto klienta, w szczególności jeżeli kupujący nie korzysta już z konta klienta lub jeśli kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków handlowych.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto klientami może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na niezbędną konserwację sprzętu oraz oprogramowania sprzedającego, ew. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

V.
Warunki płatności i dostawa towarów

 1. Kupujący może zapłacić cenę towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy kupna w następujący sposób:
  1. bezgotówkowy przelew na rachunek bankowy sprzedającego nr 38 1050 1908 1000 0090 3287 1973 prowadzony w ING Bank Śląski S.A.
  2. za pobraniem przy odbiorze towaru,
  3. kartą płatniczą online przez bramę PayU
 2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile nie wskazano inaczej, cena zakupu zawiera również koszty związane z dostawą towaru.
 3. W przypadku płatności gotówką, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W wypadku płatności bezgotówkowej termin płatności ceny zakupu wynosi 7 dni od zawarcia umowy kupna.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
 5. Sprzedający nie wymaga od kupującego żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie jest kaucją.
 6. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedający ma obowiązek wydać kupującemu paragon. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 7. Towary są dostarczane kupującemu na adres podany przez kupującego w zamówieniu. Termin dostawy towaru znajdującego się na magazynie ustala się na 5 dni od zaksięgowania wpłaty, w przypadku płatności za pobraniem termin ten liczy się od dnia otrzymania zamówienia.
 8. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się w trakcie procesu zamawiania.
 9. Zestawienie wszystkich rodzajów transportu oraz cen za przewóz towarów przedstawiono w załączniku 1 do niniejszych warunków.
 10. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru jest określony w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeżeli rodzaj transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko oraz dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
 11. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy kupna do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. Jeżeli z powodu kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru w sposób inny niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, ew. koszty związane z inną metodą dostawy.
 12. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia integralności opakowania wskazującego na nieautoryzowane wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi odebrać przesyłki od przewoźnika.
 13. Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy wysyłany jest na adres e-mail kupującego.
 14. Kupujący nabywa prawo własności towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu za towary, w tym kosztów dostawy, nie wcześniej niż przed przejęciem towarów. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie przejęcia towaru lub w momencie, w którym kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego wbrew umowie kupna.

VI.
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem niezależnego wykonywania swojego zawodu zawiera umowę ze sprzedającym będącym przedsiębiorcą. Kupujący jako konsument zawsze dochodzi swoich praw z tytułu zawartej umowy lub praw z tytułu wadliwego wykonania umowy wobec sprzedającego. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.
 2. Kupujący jako konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części towarów, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej części towaru, a jeżeli przedmiotem umowy była dostawa regularnie powtarzających się dostaw towarów, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania pierwszej dostawy towarów.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna między innymi w następujących warunkach:
  1. świadczenie usług, jeżeli zostały one wykonane za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy,
  2. dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli sprzedającego i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
  3. dostawa napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli sprzedającego,
  4. dostarczenie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
  5. dostawa towarów łatwo psujących się oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
  6. dostawa towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych,
  7. dostawa nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli naruszyło ono jego oryginalne opakowanie,
  8. dostawa gazet, periodyków i czasopism,
  9. dostawa treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy,
  10. w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu cywilnego.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi w terminie odstąpienia od umowy przesłać oświadczenie o odstąpieniu.
 5. W celu odstąpienia od umowy kupna kupujący może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, dostarczonego przez sprzedającego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków. Kupujący powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna na adres e-mail lub adres do doręczeń podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedający niezwłocznie potwierdza kupującemu otrzymanie formularza. Odstąpienie od umowy przez kupującego jest skuteczne w momencie doręczenia odstąpienia sprzedającemu.
 6. Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane z odesłaniem towarów do sprzedającego, nawet jeżeli ze względu na ich charakter nie można ich odesłać zwykłą drogą pocztową.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedający zwróci kupującemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania towaru od kupującego, wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od kupującego w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający zwróci kupującemu koszty dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia.
 9. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący nie przekaże sprzedającemu towarów.
 10. Kupujący musi zwrócić towar sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i nieuszkodzonym oraz, jeżeli tylko to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli zwrócone towary są uszkodzone, sprzedający ma prawo do potrącenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towarów z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.
 11. Towary zwracane sprzedającemu po odstąpieniu od umowy (w szczególności wylęgarnia) muszą być odpowiednio oczyszczone z brudu, odchodów i kurzu. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia towaru, który jest znacznie zabrudzony, lub ma prawo zażądać od kupującego pokrycia kosztów związanych z czyszczeniem towaru (minimum 50 PLN).
 12. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towarów lub jeżeli producent, importer lub dostawca towarów zaprzestał produkcji lub importu towarów. Sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zamówieniu i zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od kupującego na podstawie umowy kupna w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

VII.
Prawa wynikające z nienależytego wykonania umowy

 1. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar nie posiada wad w momencie odbioru. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że w momencie odbioru przedmiotu przez kupującego:
  1. przedmiot posiada właściwości, które strony uzgodniły, właściwości, które sprzedający lub producent opisał lub których kupujący spodziewa się ze względu na charakter towaru oraz na podstawie reklamy towaru,
  2. przedmiot nadaje się do celu, który dla jego użycia sprzedający wskazuje lub do którego przedmiot tego rodzaju jest zwykle używany,
  3. towar lub wykonanie jest zgodne z uzgodnioną próbką lub oryginałem, jeżeli jego jakość lub wykonanie zostało określone na podstawie uzgodnionej próbki lub oryginału,
  4. towar występuje w odpowiedniej ilości, rozmiarze lub wadze,
  5. towar jest zgodny z wymogami prawnymi i
  6. nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 2. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towarów przez kupującego, towary uznaje się za wadliwe w momencie ich otrzymania. Kupujący, który jest konsumentem, ma prawo do skorzystania z prawa do reklamacji wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Postanowienie to nie mają zastosowania w wypadku towaru sprzedanego po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, w wypadku zużycia towaru w związku z jego normalnym użytkowaniem, w wypadku używanego towaru z powodu wady odpowiadającej stopniowi zużycia, który towar posiadał w momencie przejęcia przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
 3. Kupujący, który nabywa towar w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, jeżeli robi to w imieniu osoby prawnej, nie jest uważany za konsumenta i jego obowiązkiem jest zawiadomienie o wadzie towaru bez zbędnej zwłoki zaraz po tym, gdy mógł ją wykryć, ale nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania towaru. Gwarancja umowna kupującego za towar oraz 24-miesięczny okres odpowiedzialności sprzedającego za wady nie mają zastosowania do kupującego zgodnie z niniejszym paragrafem.
 4. W przypadku stwierdzenia wady, kupujący może reklamować towar u sprzedającego na podany wyżej adres i żądać jedno z następujących działań:
  1. wymiana na nowy towar,
  2. naprawa towaru,
  3. otrzymanie rozsądnej zniżki od ceny zakupu,
  4. odstąpienie od umowy.
 5. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna tylko w następujących przypadkach:
  1. jeżeli towar ma istotną wadę lub
  2. jeżeli nie może on prawidłowo używać rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie lub
  3. w przypadku wystąpienia wielu wad towaru (co najmniej 3 wady jednorazowo).
 6. Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym reklamacja może być przyjęta, a nawet w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający jest zobowiązany do wydania kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z tego uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzenia terminu i sposobu rozwiązania reklamacji, w tym potwierdzenia wykonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.
 7. Sprzedający lub powierzony przez niego pracownik podejmie decyzję odnośnie reklamacji natychmiast, w złożonych sprawach do pięciu dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu uzasadnionego w zależności od rodzaju produktu lub usługi, wymaganego do przeprowadzenia profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą być załatwione niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczne przekroczenie tego terminu jest uznawane za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna.
 8. Za moment złożenia reklamacji jest traktowany moment, w którym kupujący ujawni sprzedającemu swoją wolę (zastosowanie prawa wynikającego z nienależytego wykonania umowy).
 9. O wyniku reklamacji sprzedający poinformuje kupującego na piśmie na adres e-mail podany przez kupującego przy zamówieniu towaru.
 10. Kupujący nie ma prawa realizacji roszczeń wynikających z wadliwego wykonania umowy, jeżeli kupujący przed przejęciem przedmiotu wiedział, że przedmiot ma wadę lub jeżeli kupujący sam spowodował wadę.
 11. W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do odszkodowania za uzasadnione koszty poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego prawa u sprzedającego w ciągu jednego miesiąca od upływu okresu gwarancji.
 12. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dochodzenia roszczeń, a wyboru wymaganego sposobu zaspokojenia roszczeń dokona najpóźniej w chwili zawiadomienia sprzedającego o wadzie. Kupujący nie ma prawa do późniejszej zmiany wyboru sposobu, chyba że sprzedający wyrazi na to zgodę.
 13. Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie praw wynikających z nienależytego wykonania umowy regulują paragrafy od 1914 do 1925, od 2099 do 2117 i od 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.
 14. Towary objęte zgłoszeniem reklamacyjnym (w szczególności wylęgarnia) muszą być odpowiednio oczyszczone z brudu, odchodów i kurzu. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia do reklamacji towaru znacznie zabrudzonego.

VIII.
Komunikacja między stronami umowy

 1. Strony mogą przekazywać sobie nawzajem wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Kupujący będzie doręczał sprzedającemu korespondencję na adres poczty elektronicznej podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedający doręcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany w koncie klienta kupującego lub w zamówieniu, albo na adres e-mail, za pośrednictwem którego kupujący skontaktował się ze sprzedającym.

IX.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Instytucją właściwą do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ (REGON): 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, e‑e-mail: adr@coi.cz. Internetowa platforma rozwiązywania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrmoże być użyta do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym powstałych na podstawie umowy kupna.
 2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą: Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę koncesji handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 o ochronie konsumentów.

X.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy (np. towary są wysyłane do innego kraju, np. na Słowację, Węgry lub do Rumunii), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega także prawu Republiki Czeskiej. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowienia par. 1826 ust. 1, lit. e) kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedającego (sklepu internetowego), w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedającego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub wykorzystywania w inny sposób strony internetowej lub jej części bez zgody sprzedającego.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub korzystania z niego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas korzystania ze sklepu internetowego kupujący nie może stosować żadnych zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego funkcjonowanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję w oprogramowanie lub inne składniki sklepu internetowego lub korzystanie z nich w sposób niedozwolony oraz wykorzystywać sklep internetowy lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub celem.
 5. Kupujący przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu par. 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.
 6. Umowa kupna razem z warunkami handlowymi jest archiwizowana w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 7. Umowa kupna między kupującym a sprzedającym może zostać zmieniona wyłącznie w drodze pisemnego porozumienia (np. zmiana sposobu płatności, transportu, liczby sztuk, dodanie lub usunięcie towarów, zmiana adresu dostawy itp.).
 8. Sprzedający może zmienić lub uzupełnić brzmienie warunków handlowych. Postanowienie to nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dołączony do warunków handlowych.
 10. Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie z dniem 1 marca 2022 r

Załącznik nr 1
Warunki dostawy sprzedającego

Podstawowy cennik transportu:

 1. Przesyłka kurierska GLS (0-20 kg):
  1. Wartość zamówienia do 40 PLN włącznie z VAT .........................,,,,,.............. 16 PLN włącznie z VAT.
  2. Wartość zamówienia ponad 40 PLN włącznie z VAT ………………………………… 0 PLN włącznie z VAT.
 2. Przesyłka kurierska GLS (20.1-50 kg):
  1. Wartość zamówienia do 40 PLN włącznie z VAT ............................................. 22 PLN włącznie z VAT.
  2. Wartość zamówienia ponad 40 PLN włącznie z VAT ………………………………… 0 PLN włącznie z VAT.
 3. Punkt wydawania przesyłek GLS (do 10 kg):
  1. Wartość zamówienia do 40 PLN włącznie z VAT .............................................. 16 PLN włącznie z VAT.
  2. Wartość zamówienia powyżej 40 PLN włącznie z VAT ...................................... 0 PLN włącznie z VAT.
 4. Transport palet DSV ROA, s.r.o. - towary ponadgabarytowe:
  1. Wartość zamówienia do 40 PLN i 100-200 kg włącznie z VAT ....................................... 200 PLN włącznie z VAT
  2. Wartość zamówienia do 40 PLN i 201-300 kg włącznie z VAT ....................................... 300 PLN włącznie z VAT
  3. Wartość zamówienia do 40 PLN i 301-400 kg włącznie z VAT ....................................... 400 PLN włącznie z VAT
  4. Wartość zamówienia do 40 PLN i 401-500 kg włącznie z VAT ....................................... 600 PLN włącznie z VAT
  5. Wartość zamówienia do 40 PLN i 501-X kg włącznie z VAT ........................................... 700 PLN włącznie z VAT
  6. Wartość zamówienia powyżej 40 PLN i 100-X kg włącznie z VAT .................................. 0 PLN włącznie z VAT.

Dopłaty:

 1. Płatność za pobraniem
  1. Wartość zamówienia od 1,- PLN włącznie z VAT ....................................... 7 PLN włącznie z VAT

 

Darmowa wysyłka od 40 PLN. Darmowa wysyłka nie dotyczy produktów, w przypadku których jest to wyraźnie zaznaczone w opisie. Dokładną kwotę wysyłki można sprawdzić w koszyku przed złożeniem zamówienia.

 

Załącznik nr 2


Formularz odstąpienia od umowy

AGROFORTEL, s.r.o.
AGROFORTEL 9794Z, s.r.o.
ul. Stawowa 91
Cieszyn 43-400
agrofortel@agrofortel.pl
+48 22 688 78 66

Odstąpienie od umowy, zamówienie nr ....................................................
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..……………
Adres: ………………………………………………………………………………..……………
Telefon: …………………………………….…………………….…………………..……………
E-mail: ……………………………………………………..…………………………..……………

dnia ......................... została przeze mnie za pośrednictwem waszego sklepu internetowego www.agrofortel.pl zawarta umowa kupna o numerze zamówienia ............................, której przedmiotem był zakup następujących towarów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Towar został odebrany w dniu ……………….…………..……..… od od pracownika firmy transportowej ………………….………….…………….

Przesyłka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu i w idealnym stanie.

Ponieważ towar nie spełniał moich oczekiwań, korzystam z prawa do odstąpienia od wyżej wymienionej umowy kupna zgodnie z brzmieniem art. 1829 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny.

Niniejszym odsyłam towar oddzielną przesyłką i jednocześnie proszę o przekazanie równowartości ceny zakupu wraz z kosztami przesyłki* w wysokości ..................,- Kč na moje konto bankowe nr................................................................... w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania niniejszego odstąpienia od umowy.

*(Koszt wysyłki oznacza opłatę pocztową poniesioną przez klienta w celu wysłania towarów z naszej firmy do klienta. Zgodnie z prawem klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu opłaty pocztowej).

Zgodnie z warunkami handlowymi kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów przesyłki za odesłanie towaru będącego podstawą do odstąpienia od umowy kupna do sprzedającego. Klient ma prawo do zwrotu kosztów tej przesyłki tylko w przypadku reklamacji towaru, a nie w przypadku odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni, na podstawie przedłożenia przez kupującego dowodu nadania przesyłki do sprzedającego (np. kopii dowodu dostawy).

W …………………………………………. w dniu ……………………….....

......................................................................................

(podpis kupującego)

KONKURS: Zapisz się do naszego newslettera

i otrzymaj paszę uzupełniającą ACIDOMID.